Generel

Artikel 1 – Iværksætteren

Navn: Gemini Sækkestole Bv
Adresse: Tvillingerne 88
Postnummer og by: 3769 KX Soesterberg
Handelskammerets nummer: 87861151
CVR-nummer: NL864429162B01
E-mail: costumerservices@terapy.eu
Hjemmeside: www.terapy.nl
i det følgende benævntTERAPY

Artikel 2 – Definitioner

 1. Tillægsaftale: den aftale, der indgås mellem TERAPY og forbrugeren i forbindelse med køb af produkter eller køb af tjenesteydelser.
 2. Afkølingsperiode: den periode , inden for hvilken forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret.
 3. Forbruger: den fysiske person, der ikke handler som led i sit erhverv, sin forretning, sit håndværk eller sin profession. En forbruger forstås også som en (juridisk) person, der kun bruger produkterne fra TERAPY til interne forretningsformål og ikke har til formål at videresælge produkterne.
 4. Dag: kalenderdag
 5. Digitalt indhold: data, der produceres og leveres i digital form.
 6. Holdbar databærer: ethvert værktøj, der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at gemme digitalt indhentede oplysninger på en måde, der muliggør fremtidig konsultation eller brug i en periode, der er skræddersyet til det formål, som oplysningerne er beregnet til.
 7. EPS: påfyldningen af sækkestolen er et produkt, der tilbydes af TERAPY.
 8. Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at annullere fjernkontrakten inden for afkølingsperioden.
 9. Iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter, digitalt indhold og / eller tjenester (på afstand) til forbrugerne.
 10. Aftale om fjernsalg: en aftale indgået mellem TERAPY og forbrugeren inden for rammerne af et organiseret system til fjernsalg af produkter, digitalt indhold og / eller tjenester, hvorved der til og med indgåelsen af aftalen udelukkende eller sambrug foretages en eller flere teknikker til fjernkommunikation.
 11. Standardfortrydelsesformular: standardfortrydelsesformularen i bilag 1 til disse generelle vilkår og betingelser.
 12. Teknik til fjernkommunikation: midler, der kan bruges til at indgå en kontrakt, uden at forbrugeren og TERAPY behøver at være i samme rum på samme tid.

Artikel 3 – Anvendelighed

 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle tilbud, ordrer og aftaler fra TERAPY. Disse generelle vilkår og betingelser er blevet indgivet til handelskammeret i Amsterdam under nummer 74375741 og vil blive sendt af os gratis på anmodning. Disse generelle vilkår og betingelser kan også konsulteres via internettet, se: www.terapy.eu.
 2. Før en fjernkontrakt indgås med en forbruger, stilles teksten til disse generelle vilkår og betingelser til rådighed for forbrugeren. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil TERAPY inden aftalens indgåelse angive, hvordan forbrugeren kan se disse generelle vilkår og betingelser.
 3. Hvis indgåelsen af aftalen finder sted elektronisk, kan teksten til disse generelle vilkår og betingelser stilles til rådighed for forbrugeren elektronisk. Alt dette på en sådan måde, at de generelle vilkår og betingelser kan gemmes på den enkleste måde på en holdbar databærer. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, inden aftalen indgås, vil det blive angivet, hvordan forbrugeren kan se disse generelle vilkår og betingelser.
 4. Hvis der ud over disse generelle vilkår og betingelser også gælder specifikke produkt- eller servicebetingelser, vil bestemmelserne i den specifikke aftale – hvis dette er fastlagt skriftligt i disse specifikke vilkår og betingelser – have forrang over bestemmelserne i disse generelle vilkår og betingelser.
 5. Disse generelle vilkår og betingelser kan kun fraviges skriftligt. I tilfælde af en skriftlig afvigelse fra disse generelle vilkår og betingelser forbliver alle bestemmelser, der ikke afviger fra disse generelle vilkår og betingelser, i kraft.
 6. Alle rettigheder og krav, der er fastsat i disse generelle vilkår og betingelser og i eventuelle yderligere aftaler og betingelser til fordel for TERAPI, gælder også for alle mellemmænd og andre tredjeparter, der er engageret af TERAPY.

Artikel 4 – Tilbuddet

 1. Hvis tilbuddet har en begrænset gyldighedsperiode, er afgivet uforpligtende eller er underlagt betingelser, vil dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.
 2. Tilbuddet indeholder en komplet og nøjagtig beskrivelse af de tilbudte produkter, digitalt indhold og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis TERAPY bruger billeder, sikres det, at de repræsenterer så meget som muligt en sand repræsentation af de tilbudte produkter, tjenester og / eller digitalt indhold. Åbenlyse fejl eller fejl i tilbuddet binder dog ikke TERAPY. Hvis billeder ikke giver sande repræsentationer af de tilbudte produkter, tjenester og / eller digitalt indhold, vil dette blive angivet i tilbuddet.
 3. TERAPY garanterer ikke, at farven, som den ses på en computerskærm, er identisk med den modtagne farve. Dette kan variere på grund af kvaliteten af computerskærmen eller det indstillede farveskema.
 4. Rabatkampagner og kuponer kan ikke kombineres eller stables.
 5. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet.

Artikel 5 – Oprettelse, varighed og ophør

 1. Aftalen indgås på det tidspunkt, hvor tilbuddet om TERAPY accepteres af forbrugeren, medmindre det følger af tilbuddet, at det er afgivet uforpligtende. Hvis der foreligger et uforpligtende tilbud, indgås aftalen, når TERAPY accepterer accepten af tilbuddet – elektronisk.
 2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter iværksætteren straks modtagelsen af accept af tilbuddet elektronisk.
 3. I det øjeblik aftalen indgås elektronisk, træffer TERAPY passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre elektronisk overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil TERAPY overholde passende sikkerhedsforanstaltninger.
 4. Aftalen mellem TERAPY og forbrugeren indgås i princippet på ubestemt tid. Aftalen ophører som følge af loven, hvis begge parter gensidigt har opfyldt deres forpligtelser i henhold til aftalen. Disse generelle vilkår og betingelser forbliver gældende, selv efter aftalens ophør.
 5. TERAPY har ret til at opsige aftalen i følgende tilfælde:
  en. TERAPY er inden for de juridiske rammer blevet informeret om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sin betalingsforpligtelse, og det følger heraf, at forbrugeren ikke kan opfylde sin betalingsforpligtelse.

Artikel 6 – Priser

 1. TERAPY forbeholder sig ret til at ændre de priser, der er nævnt i tilbuddet, på hjemmesiden, i aftalen, i disse generelle vilkår og betingelser, eller som er blevet offentliggjort på nogen måde.
 2. De priser, der er nævnt i tilbuddet, på hjemmesiden, i aftalen, i disse generelle vilkår og betingelser, eller som på nogen måde er offentliggjort, inkluderer moms og andre afgifter pålagt af regeringen, medmindre andet er angivet.

Artikel 7 – Forbrugernes fortrydelsesret

 1. Forbrugeren har ret til at opløse aftalen med hensyn til køb af et fjernprodukt inden for 14 dage uden begrundelse. TERAPY kan spørge forbrugeren om årsagen til fortrydelsesretten, men forbrugeren er ikke forpligtet til at give en begrundelse.
 2. Den i stk. 1 omhandlede fortrydelsesfrist begynder, når produktet er stillet til rådighed for forbrugeren af en postordrevirksomhed eller anden transportvirksomhed. Hvis produktet ikke leveres af en postordrevirksomhed eller anden transportvirksomhed, løber fristen i stk. 1 fra det tidspunkt, hvor forbrugeren har adgang til produktet.
 3. I afkølingsperioden skal forbrugeren håndtere produktet og emballagen med omhu. Han vil kun pakke ud eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at bestemme produktets art, egenskaber og funktion. Udgangspunktet her er, at forbrugeren kun må håndtere og inspicere produktet, som han ville have lov til at gøre i en butik.
 4. Forbrugeren hæfter for ændringer i varens værdi, hvis han har anvendt varen til andre formål end dem, der er omhandlet i stk. 3.
 5. Hvis forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han rapportere dette til TERAPY inden for afkølingsperioden ved hjælp af standardfortrydelsesformularen eller på en anden utvetydig måde. Sociale medier er ikke en tilladt rute for denne meddelelse.
 6. TERAPY sender forbrugeren en kvittering for modtagelsen, hvis fortrydelsen sker elektronisk.
 7. Forbrugeren vil – hvis han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret – returnere produktet til TERAPY inden for 14 dage, medmindre en autoriseret repræsentant kommer for at hente produktet på vegne af TERAPY. Forbrugeren bærer omkostningerne ved returnering af produktet.
 8. Produktet returneres til TERAPY af forbrugeren komplet inklusive alt leveret tilbehør og emballage.
 9. Efter at produktet er modtaget af TERAPY, refunderer TERAPY forbrugerens betalinger og andre gebyrer inden for 30 dage. Der anvendes så vidt muligt samme betalingsmiddel.
 10. Hvis forbrugeren udøver sin fortrydelsesret, opløses alle aftaler vedrørende produktet.

Artikel 8 – Levering

 1. De leveringstider, der er angivet på hjemmesiden, er vejledende. Forbrugeren modtager sin ordre hurtigt og senest inden for (30) arbejdsdage, medmindre andet er angivet af TERAPY. I sidstnævnte tilfælde vil forbrugeren blive informeret i god tid. Overskridelse af leveringstiden giver ikke forbrugeren ret til erstatning.
 2. Hvis leveringen er forsinket, eller hvis leveringen af et produkt kun delvist kan udføres, vil forbrugeren blive underrettet om dette senest 30 dage efter, at han har afgivet ordren. I så fald har forbrugeren ret til at ophæve aftalen og har ret til enhver erstatning.
 3. Risikoen for skade og / eller tab af produktet ligger hos TERAPY indtil tilbudstidspunktet på den leveringsadresse, der er angivet af forbrugeren.
 4. Levering finder sted i det øjeblik, produkterne tilbydes på den angivne leveringsadresse.
 5. TERAPY kan bruge tredjeparter i udførelsen af din(e) ordre(r).

Artikel 9 – Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til leverede varer overgår først, når forbrugeren har betalt det skyldige beløb. Risikoen med hensyn til artiklerne overføres allerede til forbrugeren på leveringstidspunktet.

Artikel 10 – Data og oplysninger

 1. Forbrugeren giver TERAPY alle de data, der er nødvendige for at gennemføre kontrakten. Disse oplysninger gives rettidigt, i den ønskede form og på den ønskede måde.
 2. Hvis forbrugeren ikke overholder sin forpligtelse nævnt i stk. 1, har TERAPY ret til at suspendere leveringen af produktet.
 3. De leverede data skal være korrekte, fuldstændige og pålidelige. Dette er forbrugerens ansvar. Hvis de data, som forbrugeren stiller til rådighed, på grund af ændrede omstændigheder ikke længere er fuldstændige, korrekte eller pålidelige, vil dette blive meddelt TERAPY så hurtigt som muligt.
 4. Hvis ufuldstændige, upålidelige eller ukorrekte data forårsager skade, eller der skal påløbe yderligere omkostninger, bæres disse ekstra omkostninger af forbrugeren.

Artikel 11 – Gebyrer og betalinger

 1. Forbrugeren kan betale ved hjælp af en af de betalingsmetoder, der tilbydes under bestillingsprocessen. Yderligere betalingsbetingelser kan pålægges betalingen.
 2. I tilfælde af betaling via bank eller giro er betalingsdatoen datoen for kreditering af TERAPYs giro eller bankkonto.
 3. Hvis forbrugeren overskrider den betalingsfrist, der er nævnt i en af betalingsmetoderne, er han i misligholdelse fra den dag, hvor betalingen skulle have fundet sted, og fra den dag skylder han den lovbestemte morarenter på 2% af det udestående beløb. Hvis betalingen finder sted efter en påmindelse fra TERAPY, skylder forbrugeren et beløb på tyve euro (€ 20) i administrationsomkostninger. Hvis TERAPY engagerer et inkassobureau til at kræve det udestående beløb, skylder forbrugeren også disse omkostninger. Disse opkrævningsomkostninger vil være mindst femten procent (15%) af det udestående beløb, men TERAPY forbeholder sig ret til at kræve de udenretslige opkrævningsomkostninger, der faktisk er afholdt.
 4. I tilfælde af forsinket betaling har TERAPY ret til at suspendere eller opløse den relevante aftale og eventuelle relaterede aftaler.

Artikel 12 – Ansvar og klager

 1. TERAPY er ikke ansvarlig for misforståelser, skader, forsinkelser eller forkert transmission af ordrer og kommunikation som følge af brugen af internettet eller andre kommunikationsmidler mellem forbrugeren og TERAPY eller mellem TERAPY og tredjeparter, medmindre der er forsæt eller grov uagtsomhed fra TERAPYs side.
 2. I den indledende periode strækker det ydre dæksel sig – hvor det er relevant – af produktet. Som følge heraf skal produktet muligvis genopfyldes. Omkostningerne ved genopfyldning af EPS refunderes ikke af TERAPY.
 3. Det leverede produkt skal kontrolleres af forbrugeren umiddelbart efter modtagelsen. Eventuelle mangler skal rapporteres skriftligt til TERAPY og motiveres af forbrugeren inden for 7 dage efter modtagelse af produktet.
 4. Hvis en defekt først opstår efter længere tids brug, og denne mangel ikke opstår inden for denne periode ved normal brug, skal forbrugeren rapportere dette så hurtigt som muligt, men senest 14 dage efter opdagelsen af denne defekt i TERAPY.
 5. Hvis det påvises, at en vare ikke overholder aftalen, har TERAPY valget mellem at erstatte varen med en ny mod returnering eller refundere fakturaprisen plus forsendelsesomkostninger betalt for den.

Artikel 13 – Sikkerhedsstillelse

Garantien er seks (6) måneder – og den gælder på lynlåse og sømme. Der gælder ingen garanti for EPS-påfyldningen. Fakturaen eller TERAY-ordrenummeret fungerer som betalingsgaranti.

Artikel 14 – Force majeure

 1. I tilfælde af force majeure, som under alle omstændigheder omfatter – men ikke begrænset til – forstyrrelser i telekommunikation, krig, hindring af transport, strejke, brand og oversvømmelser, vil aftalens gennemførelse blive suspenderet, eller aftalen vil blive opsagt. Alt dette uden nogen forpligtelse til at betale erstatning.
 2. Force majeure foreligger også, hvis TERAPY på baggrund af sagens særlige omstændigheder ikke med rimelighed kan forventes at fortsætte aftalens gennemførelse.

Artikel 15 – Beskyttelse af personoplysninger

 1. For at TERAPY kan gennemføre aftalen, er det nødvendigt at behandle personoplysninger fra forbrugeren. TERAPY vil sikre et passende sikkerhedsniveau ved behandling af disse data.
 2. Behandlingen af personoplysninger vil finde sted på en måde, der er passende i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).
 3. TERAPY har en fortrolighedserklæring, som kan konsulteres på TERAPY hjemmeside. På anmodning fra forbrugeren kan denne fortrolighedserklæring sendes til forbrugeren via e-mail eller post. Hvis forbrugeren ønsker at modtage fortrolighedserklæringen med posten, kan TERAPY opkræve eventuelle forsendelsesomkostninger.
 4. Hvis der opdages et databrud hos TERAPY, vil dette blive meddelt forbrugeren så hurtigt som muligt.

Artikel 16 – Intellektuel ejendomsret

 1. Alle materialer og produkter, der produceres og/eller stilles til rådighed af TERAPY i ordets bredeste forstand, tilhører TERAPY.
 2. Uden udtrykkelig tilladelse fra TERAPY er distribution, brug eller offentliggørelse heraf forbudt.
 3. I tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i denne artikel vil TERAPY inddrive den skade, der er lidt som følge heraf, fra forbrugeren i ordets bredeste forstand. Dette vedrører ikke kun materiel skade, men også immateriel skade.

Artikel 17 – Klager

 1. Hvis forbrugeren har en klage med hensyn til de produkter, der leveres af TERAPY, leverede tjenester og / eller det tilhørende fakturerede beløb, skal denne klage sendes skriftligt med anbefalet brev inden for en rimelig tid efter modtagelse af produktet eller opdagelse af manglen på TERAPY. Klager er fuldt og tydeligt beskrevet.
 2. Klager suspenderer ikke forbrugerens betalingsforpligtelse.
 3. TERAPY informerer forbrugeren, når klagen modtages af TERAPY. Fra det øjeblik vil TERAPY behandle klagen inden for 6 uger.
 4. Hvis forbrugeren ikke indgiver en klage til TERAPY inden for den angivne periode, udløber alle rettigheder i denne henseende for forbrugeren.

Artikel 18 – Andre bestemmelser

 1. Disse generelle vilkår og betingelser og aftaler mellem TERAPY og forbrugeren er udelukkende underlagt hollandsk lov.
 2. Tvister indbringes for retten i Amsterdam.
 3. Alle frister, der er nævnt i tilbuddet, er kun vejledende og er ikke strenge frister.
 4. Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse vilkår og betingelser eller enhver anden aftale med TERAPY skulle være i konflikt med enhver gældende lovbestemmelse, bortfalder den relevante bestemmelse og erstattes af en ny, sammenlignelig bestemmelse, der skal bestemmes af TERAPY.
 5. Uden præjudice for de øvrige rettigheder, der tilkommer TERAPY, har TERAPY ret til i tilfælde af force majeure at suspendere udførelsen af din ordre eller at opløse aftalen uden retslig indgriben ved at informere dig skriftligt.
 6. Brandnavnet TERAPY er et registreret varemærke. Det må under ingen omstændigheder bruges eller kopieres.

Bilag 1 – Standardfortrydelsesformular

Model fortrydelsesformular
(udfyld og returner kun denne formular, hvis du ønsker at fortryde kontrakten)

Til: Gemini Beanbags B.V. , Gemini 88, 3769 KX Soesterberg

Jeg/ Vi informerer dig hermed om, at jeg/vi indgår vores aftale vedrørende salg af følgende produkter / levering af følgende digitale indhold / levering af følgende tjeneste:

tilbagekalder/tilbagekalder.

Bestilt den/modtaget den:

Forbrugerens navn:

Adresse: forbruger:

Forbrugerens underskrift:

Vores populære produkter

Siden 0,00 kr.

Siden 1 242,07 kr.

Siden 3 511,30 kr.

Siden 1 874,48 kr.

Derfor vælger du Terapy

Ergonomisk

Vores sækkestole tilpasser sig fuldt ud til din krop for ultimativ komfort.

Fås i mange forskellige farver og designs

Vores sækkestole kan bestilles i mange forskellige farver og designs. Vælg den farve, der passer dig!

Gratis forsendelse i Holland og Belgien

Vi tilbyder gratis forsendelse i Holland og Belgien.

Hurtig levering

Vi leverer inden for 1-3 arbejdsdage.

Dette er, hvad vores fans siger

Søg
Søg

15% rabat

Af Elly & Baloo
Med kode:
Back2school23

Du kan indtaste koden i indkøbskurven eller ved kassen. Koden er ikke gyldig på produkter, der allerede er nedsat.